Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE (ONLINE) WINKEL VAN 'T APPELKE

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de (online) winkel van 't Appelke (hierna te noemen: de winkel van 't Appelke) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van de winkel van 't Appelke zijn vrijblijvend en de winkel van 't Appelke behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de winkel van 't Appelke. De winkel van 't Appelke is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de winkel van 't Appelke dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de winkel van 't Appelke.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de winkel van 't Appelke gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door de winkel van 't Appelke opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan de winkel van 't Appelke verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de winkel van 't Appelke geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 De winkel van 't Appelke garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de winkel van 't Appelke daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de winkel van 't Appelke de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering te retourneren aan de winkel 't Appelke.  De retour dient binnen de termijn van 7 dagen via het retourformulier of per email aangemeld te worden en de producten dienen binnen deze termijn retour te zijn in de winkel. Zodra de artikelen retour zijn zal het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) aan u geretourneerd worden).  Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de winkel van 't Appelke, dan wel tussen de winkel van 't Appelke en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de winkel van 't Appelke, is de winkel van 't Appelke niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de winkel van 't Appelke.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de winkel van 't Appelke in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de winkel van 't Appelke gehouden is tot enige schadevergoeding.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de winkel van 't Appelke kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan de winkel van 't Appelke schriftelijk opgave doet van een adres, is de winkel van 't Appelke gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de winkel van 't Appelke schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door de winkel van 't Appelke gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de winkel van 't Appelke deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de winkel van 't Appelke in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de winkel van 't Appelke vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 De winkel van 't Appelke is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

't Appelke

Winkel in exclusieve dames- en kinderkleding. Kindermerken: Monnalisa, Miss Grant, Microbe, Kate Mack, Nik & Nik, Vingino, Retour, My Brand, Antony Morato, Gymp Baby, Petit Bateau, Levi's, Like Flo, Guess, Replay Damesmerken: Supertrash, Josh V, Glamorous, Jacky Luxury, Given, Goldie Estelle, Boho bikini's, Bikinibiza.

Te bereiken via

077-8501717
06-14642817
info@appelke.nl

Facebook